CTF 100 – Part 1: OpenVPN, Nmap và chinh phục level 1 & 2 TryHackMe

Xin chào, tiếp nối series CTF 100, hôm nay chúng ta sẽ thực hành kết nối với TryHackMe server bằng OpenVPN và sử dụng Nmap để chinh phục level 1 và 2 của TryHackMe.